Statut „Stowarzyszenia Rocznik Chełmski”

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§  1

Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie Rocznik Chełmski” zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, apolitycznym, trwałym zrzeszeniem o charakterze non profit, mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań jego członków.

Cele:

 1. Integracja środowiska regionalistów, działaczy społecznych, środowisk literackich, artystycznych, itp.
 2. Aktywizacja środowiska naukowego na rzecz podejmowania badań i publikowania opracowań z zakresu historii i dnia dzisiejszego miasta Chełma a także szeroko rozumianego regionu.
 3. Rozwijanie świadomości i tożsamości lokalnej.
 4. Aktywizacja lokalnej społeczności oraz inspirowanie różnych form jej działalności na rzecz Małej Ojczyzny.
 5. Organizacja i rozwój współpracy regionalnej, międzyregionalnej i międzynarodowej.
 6. Działalność na rzecz zbliżenia miedzy narodami, które na przestrzeni wieków, żyjąc obok siebie, współtworzyły historię, tradycję i kulturę tego regionu.
 7. Działalność edukacyjna i popularyzacyjna z zakresu wiedzy o regionie.
 8. Działalność wydawnicza i publicystyczna.

Stowarzyszenie realizować te cele będzie poprzez:

 1. Wydawanie „Rocznika Chełmskiego”.
 2. Wydawanie publikacji naukowych i popularnonaukowych w ramach „Biblioteki Rocznika Chełmskiego”.
 3. Wydawanie innych publikacji mieszczących się w profilu działalności Stowarzyszenia.
 4. Organizowanie odczytów, seminariów, konferencji, spotkań i dyskusji poświęconych zagadnieniom naukowym, historycznym, kulturalno – społecznym, itp.
 5. Gromadzenie i opracowywanie, przy współpracy z archiwami, placówkami instytucjami edukacji i kultury oraz wyższymi uczelniami, materiałów naukowych z wszystkich dziedzin wiedzy dotyczącej regionu i jego otoczenia.
 6. Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, pokrewnymi organizacjami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i zagranicznymi, organizacjami społecznymi i placówkami kulturalno – oświatowymi oraz środkami masowego przekazu.

§  2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Chełm.

§  3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r., Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§  4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania. Stowarzyszenie może wstępować do tych organizacji zgodnie z uchwałą Zarządu.

§  5

Stowarzyszenie swoim zasięgiem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§  6

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§  7

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw, także spośród członków Stowarzyszenia.

§  8

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą:
  • - wprost, bez wyodrębnienia gospodarczego,
  • - przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji jego celów statutowych.
 3. Stowarzyszenie w ramach swej działalności gospodarczej może współdziałać z Polskimi i zagranicznymi stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami prowadzącymi działalność gospodarczą, która nie jest sprzeczna z celami Stowarzyszenia i obowiązującym prawem.

§  9

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§  10

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który zadeklaruje chęć pracy na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz przedstawi opinie (rekomendacje) co najmniej 2 członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską.
Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

§  11

 1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
  1) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
  2) dbać o jego dobre imię,
  3) zabiegać o poprawę opinii społecznej i klimatu wokół środowiska,
  4) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
  5) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,
  6) regularnie opłacać składki.
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze, jak również może:
  1) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
  2) korzystać z lokali Stowarzyszenia,
  3) posiadać legitymacje Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,
  4) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
  5) korzystać niodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,
  6) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§  12

 1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
 2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie.
 3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.
 4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w §  11 ust. 2 pkt. 2 - 6.
 5. Członek wspierający ma prawo do uzyskania w sprawozdaniu rocznym informacji o sposobie wykorzystania jego wsparcia.

§  13

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, której tytuł ten został nadany przez Zarząd.
 2. Członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka wspierającego, z wyjątkiem obowiązku opłacania składek.

§  14

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

 1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,
 2. Wykluczenie przez Zarząd:
  1) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
  2) za nieusprawiedliwione uchylanie się od obowiązku pracy na rzecz Stowarzyszenia,
  3) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy,
  4) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w pkt. 1 i 2,
  5) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
 3. Śmierć członka.

§  15

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

§  16

Stowarzyszenie ma prawo używania odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§  17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

§  18

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§  19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§  20

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na 12 miesięcy lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1/4 członków albo całej Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem obrad.
 3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
  2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
  4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  5) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6) uchwalanie zmian statutu,
  7) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
  8) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
  9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia ,
  10) powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań od jego orzeczeń,
  11) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
 6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych.
 7. Zmiana statutu, powołanie i odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości przy obecności ponad połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
 8. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§  21

 1. Zarząd składa się z 5 do 11 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika i od 1 do 6 innych członków Zarządu.
 3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 4-letnią kadencję.
 4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
 5. Do kompetencji Zarządu należy:
  1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
  2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  3) uchwalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania,
  4) opracowanie i uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,
  5) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  6) zwoływanie i wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
  7) wykonywanie czynności pracodawcy w stosunku do zatrudnianych przez Stowarzyszenie pracowników,
  8) ustalanie wysokości składek członkowskich,
  9) udzielanie pełnomocnictw do zawierania umów w imieniu Stowarzyszenia,
  10) podejmowanie innych działań niezbędnych do dobrego funkcjonowania i rozwoju Stowarzyszenia.

§  22

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje i kieruje nimi Prezes.
 2. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków.
 3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

§  23

 1. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i od 1 do 3 członków.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1) kontrola bieżącej, nie rzadziej niż raz w roku, pracy Stowarzyszenia,
  2) przedstawianie wyników kontroli Walnemu Zebraniu,
  3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania,
  4) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
  5) przedstawianie Zarządowi wniosków i uwag dotyczących pracy Stowarzyszenia,
  6) członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
  7) członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w strukturach władz Stowarzyszenia.

§  24

 1. Sąd Koleżeński składa się z od 3 do 5 członków Stowarzyszenia nie będącymi członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.
 2. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia dotyczącego spraw Stowarzyszenia i jego członków poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze Stowarzyszenia.
 3. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.
 4. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.
 5. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
 6. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.

§  25

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia, w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. w tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział III
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA i SPOSÓB POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

§  26

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

1) ze składek członkowskich,
2) z dotacji i grantów,
3) z darowizn i spadków,
4) z zapisów,
5) z dochodów z własnej działalności, z przeznaczeniem na cele statutowe (np. sprzedaż publikacji),
6) z ofiarności publicznej.

§  27

Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§  28

Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes i jeden członek Zarządu bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział IV
Sposób rozwiązywania się Stowarzyszenia

§  29

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.