Instrukcje dla autorów składających prace do publikacji w czasopiśmie

 1. Redakcja przyjmuje wyłącznie prace oryginalne, niedrukowane w innych wydawnictwach.
 2. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, redakcja wprowadza zasady, których celem jest przeciwdziałanie przypadkom „ghostwriting” i „quest authorship”.
 3. Redakcja informuje że „ghostwriting” i „quest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej i wszystkie ich wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia).
 4. Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami „Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego” zawartymi w opracowaniu „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.
 5. Nadesłane publikacje są poddawane wstępnej ocenie przez redakcję czasopisma.
 6. Autorzy powinni przesłać artykuł wraz z Oświadczeniem dla Autorów.
 7. Każdy artykuł jest recenzowany przez jednego specjalistę z branży odpowiadającej tematyce artykułu. Od jego opinii zależy decyzja o odrzuceniu bądź zakwalifikowaniu materiału do druku.
 8. Okres oczekiwania na ocenę wynosi 3 miesiące Po tym terminie Autor proszony jest o kontakt telefoniczny lub meilowy z redakcją.
 9. Tożsamość recenzentów poszczególnych materiałów nie jest ujawniona Autorom.
 10. Lista recenzentów publikowana jest w każdym numerze czasopisma.

Instrukcja dotycząca przygotowania tekstów do czasopisma „Rocznik Chełmski”

Teksty powinny zostać dostarczone do redakcji w formacie: .odt, .sxw, .rtf lub .doc.

 1. Redakcja przyjmuje propozycje artykułów o objętości nieprzekraczającej 1 arkusza autorskiego (40 tys. znaków ze spacjami i przypisami). Do artykułu powinno zostać dołączone streszczenie w języku polskim o objętości około 1-2 tys. znaków.
 2. Ze względów technicznych nie zamieszcza się ilustracji kolorowych, a czarno-białe w wyjątkowych, tylko uzasadnionych merytorycznie przypadkach.
 3. Formatowanie:
  Na samej górze, z prawej strony powinno znaleźć się imię i nazwisko, bez dodatkowych informacji według zasad: czcionka: Times New Roman; wielkość czcionki: 12; odstępy: 1,5; wyrównanie: z lewej (wyjątek stanowią recenzje i sprawozdania, gdzie imię i nazwisko autora umieszcza się na końcu tekstu z prawej strony, czcionką pochyłą).
  Poniżej należy umieścić tytuł według zasad: czcionka: Times New Roman; wielkość czcionki: 12; pogrubienie; odstępy: 1,5; marginesy: 2,5 cm; wyrównanie: z lewej.
  Tekst: czcionka: Times New Roman; wielkość czcionki: 12; odstępy: 1,5; wcięcie akapitowe: 1,5 cm; marginesy: 2,5 cm; wyrównanie: obustronne.
  Przypisy: czcionka: Times New Roman; wielkość czcionki: 10; odstępy: 1; marginesy: 2,5 cm; wyrównanie: obustronne.
 4. W przypadku recenzji, w nagłówku podajemy, po kolei: imię i nazwisko autora publikacji, jej pełny tytuł (w przypadku pracy wielotomowej również ilość tomów), nazwę wydawnictwa (w przypadku kolejnego wydania jego numer), dalej miejsce i rok wydania, ilość stron oraz numer ISBN.
 5. Tytuły prac opublikowanych w tekście i w przypisach piszemy czcionką pochyłą.
 6. Tytuły czasopism i nazwy instytucji w tekście zaznaczamy za pomocą cudzysłowu.
 7. Często cytowane nazwy instytucji, czasopism lub edycji źródłowych powinno się, po ich pierwszym zastosowaniu, skracać.
 8. Wszelkiego rodzaju cytaty, tak w tekście jak i w przypisach, zaznaczamy za pomocą cudzysłowu.
 9. Daty w tekście i przypisach zapisujemy według zasady: datę dzienną cyfrowo, miesiąc słownie i rok cyfrowo (cyframi arabskimi). Natomiast w przypadku dat w przypisach wszystko zapisujemy cyfrowo (dzień i rok cyframi arabskimi, a miesiąc rzymskimi).
 10. Cytując w przypisie monografię postępujemy według zasady: pierwsza litera imienia zakończona kropką i pełne nazwisko, następnie pełny tytuł i na końcu miejsce i wydania rok.
  A. Ajenkiel, Polska po przewrocie majowym. Zarys dziejów politycznych Polski 1926-1939, Warszawa 1980, s.460.
  Cytując ponownie tę samą monografię używamy zamiast tytułu skrótu op. cit. Przy cytowaniu pozycji z poprzedniego przypisu stosujemy skrót ibidem. Jeśli po tym zapisie występuje następna praca tego samego autora, to piszemy idem lub eadem.
 11. Cytując w przypisach prace zbiorowe lub wydawnictwa źródłowe, pomiędzy tytułem artykułu/rozdziału/źródła a tomu piszemy po przecinku [w:]. Nazwisko redaktora podajemy skrótem red.
  B. Rok, Opis podróży Wacława Sierakowskiego (1641-1806) po Europie w latach 1763-1769, [w:] Z badań nad Rzeczpospolitą w czasach nowożytnych, red. K. Matwijowski, Wrocław 2001, s. 133-134.
  M.L.Klemenowski, Sejmiki chełmskie w diariuszu prywatnym Bazylego Rudomicza (1656-1672), [w.] Studia z historii państwa, prawa i idei. Prace dedykowane profesorowi Janowi Malarczykowi, red.A. Korobowicz, H. Olszewski, Lublin 1997, s.163.
 12. Cytując w przypisie artykuł z czasopisma naukowego piszemy tytuł czasopisma prostą czcionką,, po przecinku podajemy jego tom/rocznik, a po przecinku odpowiedni rok (gdy istnieje jeszcze podział na zeszyty i numery, podajemy ich numer).
  D. Tarasiuk, Z dziejów parafii unickiej w Wisznicach, „Rocznik Bialskopodlaski”, 1996, T. 4, s.66.
 13. Cytując w przypisie publikowane źródło postępujemy według wymienionych wyżej zasad, dodając skrócone imię i nazwisko osoby, która źródło/źródła zebrała przetłumaczyła, opracowała, napisała wstęp i wydała lub redagowała wykonanie tych czynności.
  O życiu i twórczości Hieronima Derdowskiego (1852-1902), zebr., oprac. i wstęp J.Borzyszkowski, Gdańsk 2004.
  Ach krolu wieliki nasz (Legenda o św. Aleksym); Bogurodzica; Jezus Chrystus, Bog Człowiek, mądrość Oćca swego; O wszego świata wszytek lud; Posłuchajcie, bracia miła, w: Średniowieczna pieśń religijna polska, oprac. M. Korolko, wyd. drugie zmienione, Wrocław 1980.
 14. Cytując w przypisie niepublikowane źródło podajemy najpierw jego lokalizację, czyli miejsce gdzie jest przechowywane i dostępne, a po przecinku numer katalogowy/sygnaturę.
  Biblioteka Czartoryskich w Krakowie (dalej: BCz), rkps 968, J. M. Ossoliński do T. Czackiego 23 IV 1798 r. z Wiednia.
 15. Cytując w przypisie tekst pochodzący z internetu postępujemy analogicznie do tradycyjnych publikacji, z tą tylko różnicą, iż zaznaczamy to jako [online] oraz podajemy dodatkowo datę dostępu i jego adres w sieci.
  J. Turowska, Biblioteki wyższych szkół niepublicznych Trójmiasta, Biuletyn EBIB [online], 2006, nr 11 (81) [dostęp 10 III 2008]. Dostępny w World Wide Web:http://www.ebib.info/2006/81/turowska.php.
  Użyteczność (ang. usability, web-usability), [w:] Wikipedia. Wolna encyklopedia [online], [dostęp 10 III 2008]. Dostępny w World Wide Web: http://pl.wikipedia.org/wiki/U%C5%BCyteczno%C5%9B%C4%87_(web-usanility).
 16. Tak w tekście jak i w przypisach powinno używać się ogólnie znanych i przyjętych skrótów: bearbeiten von – bearb. von, Bund – Bd., Heft – H., herausgegeben von – hrsg. von, Jahrgang – Jg., numer – nr, opracowanie – oprac., porównaj – por., redakcja – red., rękopis – rkps., Rocznik – R., rok, roku – r., tłumaczenie – tłum., tom – t., volumin – vol., wiek, wieku – w., wydanie – wyd., zebranie – zebr., zeszyt – z., zobacz – zob, itd.